Algemene ledenvergadering van de Bond van Zangkoren in Noord-Holland
Op zaterdag 11 mei a.s. zal de algemene ledenvergadering van de bond plaatsvinden.
Aanvangstijd: 10.00 uur. Plaats: Mare Nostrum, Arubastraat 1 te Alkmaar.

Agenda:

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen van de ledenvergadering d.d. 13 mei 2023

4. Jaarverslag 2023

5. Financiën:

a. Financieel overzicht 2023

b. Verslag kascontrolecommissie 2023

c. Contributie 2024 (contributie-opbouw: BvZ / Koornetwerk / Buma)

6. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar is Koos Remmé (voorzitter)
Rooster van aftreden is:
2024: voorzitter Koos Remmé (en herkiesbaar)
2025: 2 e secretaris Willy Heuff
2026: secretaris Miriam Klein
2027: alg. bestuurslid Marlies van Seggern
alg. bestuurslid Margreet Bosch
2028: penningmeester Sjaak Brink

Pauze

7. Activiteiten 2024:
Eeuwfeest in november 2024 en voorjaar 2025
Mogelijkheid tot workshops voor koren volgens nieuwe subsidieregeling

8. Rondvraag / Mogelijkheid tot bespreken van voorstellen van de aanwezigen

9. Sluiting

U kunt zich als lid van de korenbond opgeven met maximaal twee personen per koor, om bij de ledenvergadering via het onderstaande formulier:

 

tech: dodo.nl | design: studioviv.nl