flag

Wat wij doen

Wanneer u lid bent van onze bond, kunt u tegen gereduceerde prijs aan de georganiseerde manifestaties deelnemen en de kosten van het lidmaatschap weer terug verdienen (er van uitgaande dat u in ieder geval uw verplichte Buma-premie betaalt).

Daarnaast kunt u deelnemen aan diverse workshops, verzekeringen, de gratis informatie-bulletins en de activiteiten die “dicht bij huis” worden georganiseerd.

Koren en zanggroepen: kinder-, tiener-, volwassen- en seniorenkoren die gevestigd zijn in de provincie Noord-Holland kunnen lid worden, ongeacht het repertoire en welke levensbeschouwing of religieuze overtuiging zij zijn toegedaan. Momenteel zijn er plm. 180 koren bij de bond aangesloten. Het motief om georganiseerd te zijn in een provinciale bond is, dat daardoor een beter en persoonlijk contact mogelijk is met de aangesloten koren. Bovendien vinden alle activiteiten die georganiseerd worden plaats in uw omgeving: de provincie Noord-Holland. Ook de jaarvergaderingen worden centraal gehouden, zodat u betrokken kunt zijn bij het bondsgebeuren.

Inspraak en ideeën van de koren spelen een belangrijke rol in het bondsbeleid. Door bij een provinciale bond aangesloten te zijn leert u de koren uit uw omgeving beter kennen en onze ervaring is, dat koorleden meer interesse hebben voor de koren die ze van naam kennen, dan bijv. voor een koor uit een ander deel van het land. Ook samenwerking bij een concert is leuk en goed te regelen. Als u aangesloten bent, ontvangt u jaarlijks o.a. een overzicht van de overige lidkoren en de adressen van de betreffende secretariaten, een overzicht van de activiteiten van de bond en, indien opgegeven: concertdata van de aangesloten koren.
Activiteiten die door de bond worden georganiseerd, zijn:

  1. Het houden van vergaderingen om de belangen van de aangesloten koren te bespreken;
  2. Het organiseren of medewerking verlenen van/aan concoursen, zangersfeesten, concerten voor de aangesloten koren en voor de bij andere bonden/organisaties aangesloten koren;
  3. Het organiseren van/medewerking verlenen aan vormingsdagen en/of cursussen op koorzang- en bestuurlijk gebied;
  4. Het verlenen van medewerking bij het aanleggen van een lijst van juryleden voor de onder 2 van dit artikel vermelde koorzangactiviteiten;
  5. De materiële belangen van de bij de bond aangesloten koren onderling te stimuleren;
  6. Zich aan te sluiten bij overkoepelende organisaties, teneinde samenwerking met andere regionale-, provinciale- en landelijke zangersbonden te bewerkstelligen;
  7. Andere wettige middelen, die voor het doel van de bond bevorderlijk kunnen zijn.

Tarieven

Dus, in het kort gezegd:
Wanneer u lid bent van onze bond, kunt u tegen gereduceerde prijs aan de georganiseerde manifestaties deelnemen en de kosten van het lidmaatschap weer terug verdienen (er van uitgaande dat u in ieder geval uw verplichte Buma-premie betaalt).

Als daarbij ook de service, zoals bijvoorbeeld het aanbod van diverse workshops,  de gratis informatiebulletins en de activiteiten die “dicht bij huis” worden georganiseerd, in acht wordt genomen, is het wel duidelijk dat een lidmaatschap van de Bond van Zangkoren in Noord-Holland alleen maar voordelen biedt.

Tenslotte het financiële gedeelte:
De bondscontributie (inclusief de contributie voor Koornetwerk Nederland en de BUMApremie) bedraagt:

€ 6.60 per koorlid van koren of zanggroepen (leeftijd van 18 jaar en ouder)

€ 6,00 per koorlid van jongerenkoren (leeftijd van 14 tot 21 jaar)

€ 3.00 per koorlid van kinderkoren (leeftijd tot 14 jaar)

tech: dodo.nl | design: studioviv.nl