Over het auteursrecht voor koren en zanggroepen.

Het auteursrecht bestaat voor zanggroepen uit vier onderdelen.

1. Legale aankoop van muziek
Een koor dient voor elk lid een exemplaar of licentie te kopen van bladmuziek uit
muziekwinkel, dan wel digitaal, tweedehands of direct van uitgeverij. Dit is de praktijk
die door de BvZ-NH wordt gepropageerd.
2. Ten gehore brengen van muziekstukken tijdens repetities en uitvoeringen
Hiervan int Buma (Bureau voor Muziek-Auteursrechten) de verplichte bijdrage en draagt
deze wereldwijd af aan de rechthebbenden: componisten, arrangeurs en tekstdichters. In
Nederland hebben ruim 28.000 auteurs de exploitatie van hun rechten overgedragen aan
Buma.
Opgave uitgevoerd repertoire verplicht
Om de bedragen die de BvZ int eerlijk te kunnen verdelen onder de rechthebbenden, vraagt
Buma aan groepen om bij te houden welk repertoire hoe vaak is gebruikt tijdens uitvoeringen
in het voorgaande jaar. Groepen ontvangen daarvoor jaarlijks een verzoek van Buma en
kunnen via een gebruiksvriendelijke interface en een unieke inlogcode op de website van
Buma/Stemra aangeven. Deze opgaven vormen vervolgens de basis voor de afrekening van
Buma aan componisten, tekstdichters en bewerkers/arrangeurs.
BvZ-NH raadt groepen aan om aan dit verzoek van Buma gehoor te geven. Het is misschien
een vervelende klus, maar zo komt het verschuldigde auteursrecht het meest eerlijk bij de
rechthebbenden terecht. Voor alle duidelijkheid: hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
Tegenwoordig kan dit , direct na bv een uitvoering, op de website van de BUMA worden
ingevoerd,Dus niet meer één maal per jaar.
3. Vermenigvuldigen en verspreiden van muziekopnamen
Het gaat daarbij om de verspreiding van muziek via geluidsdragers (zoals CD’s, sticks) en
websites. Hiervan int Stemra (Stichting tot Exploitatie van Mechanische Reproductierechten
voor Auteurs) de verplichte bijdrage.
Plaatsen van muziek op YouTube (en andere portals)
Wat ook kan (en goedkoper is voor een groep) is om beeld- en geluidsfragmenten niet op de
eigen website te plaatsen, maar daarop alleen een link te vermelden naar een ander legaal
portal dat zelf reeds de benodigde toestemmingen heeft verkregen voor het ter beschikking
stellen van muziek. Voorbeelden daarvan zijn Facebook, YouTube, Soundcloud en iCloud.
Dan is het niet nodig om een licentie bij Stemra aan te vragen.
4.Additioneel kopiëren
Als een groep fotokopieën of prints wil maken van aangekochte muziek, of deze wil
digitaliseren voor tablets of digitaal archief, dan is daarvoor een aanvullende licentie vereist.
Het gaat hier om daadwerkelijk additionele (extra) exemplaren.
Deze licentie wordt sinds 2016 geïnd door FEMU (Federatie van Muziekuitgeverijen).
Rechtsvoorgangers van FEMU waren Musi©opy (tot 2011) en Stemra (van 2011 tot 2016).
Let wel: dit copyright geldt óók voor door muziekuitgeverijen uitgegeven ‘rechtenvrije’ muziek
van componisten die al langer dan 70 jaar geleden overleden zijn.

FEMU: additioneel kopiëren van bladmuziek, digitaal gebruik en publicatie van
songteksten

Wil een koor incidenteel een fotokopie kunnen maken van legaal aangeschafte bladmuziek,
of bladmuziek en songteksten in digitale vorm gebruiken, dan kan het daarvoor rechtstreeks
bij FEMU een licentie afsluiten.

De BvZ-NH adviseert elk koor goed na te gaan of het een FEMU-licentie nodig heeft.

Dat is alleen het geval als:
1. het koor incidenteel een vervangende kopie maakt van bladmuziek,
2. de bladmuziek van een tablet wil lezen,
3. bladmuziek digitaal wil beheren en/of songteksten wil publiceren.

Doet een koor dat allemaal niet dan heeft het ook geen FEMU-licentie nodig. Als een
koor bladmuziek digitaal heeft gekocht, is dat normaal gesproken inclusief digitaal
gebruik en is dat onderdeel dus ook al gedekt.

Handhaving
Als het om handhaving van de aan haar toevertrouwde rechten gaat, geldt dat
FEMU in principe openbare optredens mag bezoeken (zoals ieder ander).
Maar er is in principe geen verplichting voor verenigingen om FEMU binnen te
laten (behoudens de normale privaatrechtelijke handhavingsbevoegdheden
via de rechter in geval van aanname van inbreuk).
FEMU beschikt niet over (bijzondere) opsporingsbevoegdheden.
Koren hebben ook geen wettelijke informatieverplichting jegens FEMU.
In dit kader is het echter belangrijk om je te realiseren dat de Regeling
Additioneel Kopiëren algemene voorwaarden omvat en een aantal bepalingen
daarvan zijn strikter dan waartoe verenigingen op grond van de wet zijn
verplicht.
Er staat bijvoorbeeld in dat FEMU bevoegd is om optredens te bezoeken. Als je
akkoord gaat met de (algemene voorwaarden van de) ‘Regeling Additioneel
Kopiëren’ stem je in met deze bepaling en moet je FEMU dus wel binnenlaten.
Verder is
FEMU niet bevoegd om boetes op te leggen. Maar zij kan wel
schadevergoeding vorderen ter hoogte van ‘daadwerkelijk’ geleden schade
indien sprake is van auteursrechtinbreuk. Dit kan soms (door gebruikers van
auteursrechtelijk beschermde werken die geen toestemming hebben
verkregen) aanvoelen als een boete. Meestal wordt de hoogte van de
schadevergoeding gekoppeld aan de misgelopen licentievergoeding, dat wil
zeggen het bedrag dat men aan FEMU zou hebben moeten betalen indien
vooraf toestemming zou zijn gevraagd. Waarschijnlijk zal het
schadevergoedingsbedrag het bedrag zijn dat betaald moet worden (al dan
niet met een percentuele verhoging) indien men per geval toestemming zou
hebben gevraagd (een doorlopende “collectieve” regeling bevat meestal
lagere licentievergoedingen i.v.m. bepaalde kortingen).

Let op: de FEMU-licentie is niet wettelijk verplicht en uitsluitend
afhankelijk van hoe een individueel koor handelt. Dat is anders dan de
wettelijk verplichte BUMA-licentie. Voor alle koren die lid zijn van de
BvZ-NH is de premie voor de BUMA-licentie in de BvZ-NH-contributie
opgenomen, en dus geregeld.

tech: dodo.nl | design: studioviv.nl